Janus Henderson VIT Balanced Portfolio - Service Shares